Skip to main content

Olika syn på Swedish Meats inflytande

By mars 7, 2010november 23rd, 2014Debatt

(publicerat ATL juni 2009)

Förra veckans debattartikel av Lars Hultström om Swedish Meats stora betydelse behöver kommenteras.
Vi delar uppfattningen att det är viktigt att svenska köttbönder har inflytande i för oss produktionsnära frågor, det gäller dock inte bara Swedish Meats medlemmar. Swedish Meats och LSO har ägarinflytande i HK Scan, utifrån tycks det dock vara så att det är LSO som dominerar helt. Swedish Meats vill ta ett ägaransvar för HK Scan men syftet är fortfarande något höljt i dunkel, för inte kan det vara för att få representation i alla uppräknade styrelser? För oss är det naturligt att syftet med ägande är att till medlemmarna ge ett mervärde genom pris på levererad vara, eller ökat värde på kapitalet. Det första är det primära, det är ju det vi lever på.

I debattartikeln ställs frågan om inte Swedish Meats fanns, vem skulle då driva viktiga frågor för medlemmarnas bästa? För oss finns det ett självklart svar och det är de oberoende företagarföreningarna Sveriges Nötköttsproducenter och Sveriges Grisföretagare.
Vi upplever att styrelsen i Swedish Meats inte har levt upp till det självklara syftet därför är det viktigt att vi som företagarföreningar driver prisfrågan.

Scan utser de företrädare man vill ha i de bolag man har ägarrepresentanter i, det verkar inte innebära att Swedish Meats per automatik blir erbjudna platser. Låt oss ge ett exempel. I Svensk Köttinformation har Swedish Meats ingen styrelseplats, Scan har där utsett tjänstemän i styrelsen. När det gäller ordförandeskapen i för bönderna så viktiga bolag som Svenska Djurhälsovården och Quality Genetics har Scan utsett två duktiga lantbruksföretagare till de posterna, ingen av dessa har idag plats i Swedish Meats styrelse.

Vi håller med Lars Hultström att de svenska böndernas intresse bör tillvaratas i bolag med bondenära verksamhet men vi menar att det är ett föråldrat sätt att bevaka intressen via slakteritillhörighet. Vi välkomnar gemensamma diskussioner om förutsättningar för svensk köttproduktion med Swedish Meats. Vi tror på ännu starkare företagarföreningar i framtiden och att Sveriges Nötköttsproducenter och Sveriges Grisföretagare får en allt viktigare roll för att se till alla köttbönders intressen. Vi tror att Swedish Meats viktigaste uppgift som ägare till HK Scan är att medverka till att bolaget tar sitt ansvar som marknadsledare för marknadsutveckling och prisbildning för våra produkter. Då skulle svensk köttproduktion få en chans och det skulle öka investeringsviljan hos oss företagare.

Anita Persson
Ordförande Sveriges Nötköttsproducenter

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare